Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

Odkazy

Polícia SR (Ministerstvo vnútra SR)
http://www.minv.sk/?kontakty-prezidia-policajneho-zboru
Bezplatné telefónne číslo: 158 alebo 112

www.inakost.sk
Stránka občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, ktorého hlavným poslaním je ochrana ľudských práv a základných slobôd lesieb, gejov, bi a trans ľudí na Slovensku.

Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku (2002)
http://diskriminacia.altera.sk/vyskum/

www.diskriminacia.sk
Portál poskytujúci informácie o zásade rovnakého zaobchádzania, rovnosti, diskriminácii a jej prejavoch a príčinách, ako aj o možnostiach jej odstraňovania a aktéroch a aktérkach, ktorí/é k nemu prispievajú. Portál administruje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, a na jeho tvorbu prispievajú viaceré mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie.

www.duhovypride.sk
Dúhový PRIDE je slovenským LGBT pochodom za ľudské práva neheterosexuálnych ľudí, za ich spoločenské a politické zrovnoprávnenie a oslavou gejsko-lesbickej hrdosti.

www.snslp.sk
Stránka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Medzi jeho úlohy patrí zabezpečovať právnu pomoc obetiam diskriminácie a intolerancie, monitorovať a hodnotiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, uskutočňovať výskumy a prieskumy v oblasti ľudských práv. Stránka obsahuje aj stručný adresár organizácií poskytujúcich poradenstvo v rôznych oblastiach.

www.vop.sk
Stránka verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. Poskytuje aj užitočné rady ako postupovať pri podávaní podnetu, ak boli porušené naše základné práva a slobody pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy na Slovensku.

www.mensiny.vlada.gov.sk
Stránka Sekcie ľudských práv a menšín – „odborného pracoviska Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín, ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi organizáciami“ a ktoré má zodpovednosti v oblasti tvorby a implementácie antidiskriminačnej legislatívy a politík.

www.poradna-prava.sk
Stránka Poradne pre občianske a ľudské práva mimovládnej organizácie so sídlom v Košiciach, ktorá okrem iného realizuje aj viaceré aktivity zamerané na ochranu pred rasovou diskrimináciou v rôznych oblastiach života (napr. v zamestnaní, službách, zdravotnej starostlivosti a pod).

www.rasizmus.sk
Stránka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, ktoré vyvíja rôzne aktivity v oblasti boja proti rasizmu, diskriminácii, predsudkom a vo sfére presadzovania hodnôt tolerancie a multikulturality v spoločnosti.

www.pomocobetiam.sk
Stránka občianskeho združenia Pomoc obetiam násila. Poradenská sieť s poradňami v krajských mestách SR a celoslovenskou Linkou pomoci. Slúži obetiam a svedkom trestných činov, vrátane domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, ich príbuzným a blízkym a pozostalým obetí. Cieľovou skupinou sú aj obete dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí. Poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo, psychologickú podporu a právnu pomoc. Všetky služby sú pre klientov bezplatné.

www.centrumslniecko.sk
Stránka neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Ich misiou je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným , zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia , obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

www.oad.sk
Stránka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Združenie realizuje vzdelávacie a publikačné aktivity v oblasti ľudských práv vrátane antidiskriminačnej oblasti. V týchto oblastiach sa zapája aj do tvorby legislatívy a verejných politík. Vo vybraných prípadoch tiež poskytuje právnu pomoc v prípadoch porušovania ľudských práv vrátane porušení zásady rovnakého zaobchádzania.

www.sexualorientationlaw.eu
Informačný portál Európskej komisie pre právo sexuálnej orientácie - ECSOL (European Commission on sexual orientation law). ECSOL je mimovládna a nepolitická sieť právnych expertov a expertiek. Jej členovia a členky pochádzajú z celej Európy a zastupujú rôzne profesné prostredia – napr. akademické, sudcovské či mimovládne.

http://tandis.odihr.pl/
Stránka Informačného systému Tolerancia a nediskriminácia (Tolerance and Non-Discrimination Information System – TANDIS), ktorú vytvoril Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Ideou vytvorenia tohto informačného systému bolo získavať a sprístupňovať relevantné informácie z rôznych oblastí týkajúcich sa diskriminácie od všetkých členských štátov OBSE, občianskej spoločnosti a medzivládnych organizácií.
Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: